Softvér Logit

Je analytický nástroj na trénovanie a testovanie modelov logistickej regresie na klasifikovanie dát a tvorbu príslušných modelov. Softvér Logit má implementovanú podporu analýzy vzoriek charakterizovaných množinou atribútov špecifikovanou v jednom alebo aj viacerých časových okamihoch.


Načítanie a úprava vstupných dát

Vstupné dáta je možné načítať vo formátoch xls alebo csv a pred použitím modelu logistickej regresie transformovať pomocou rôznych matematických funkcií. Významnou súčasťou softvéru je modul na dopĺňanie chýbajúcich hodnôt vo vstupných alebo transformovaných dátach. Softvér automaticky zvolí optimálnu metódu a parametre doplnenia na základe odhadovanej empirickej presnosti každej metódy na zvolenom datasete.Funkcionality softvéru

Jadrom softvéru je vytváranie, trénovanie, testovanie a predikcia modelov pomocou logistickej regresie. V používaných modeloch je možné nastaviť rôzne parametre ako počet použitých atribútov, spôsob výberu atribútov, spôsob regularizácie modelu a spôsob normalizácie dát. Úspešnosť natrénovaného modelu je možné odhadnúť pomocou nezávislej testovacej množiny alebo niekoľko násobnej krížovej validácie. Softvér obsahuje aj modul na detekciu pretrénovania a odhad veľkosti potrebnej množiny trénovacích dát tak, aby k pretrénovaniu nedochádzalo. Vytvorené modely je možné ukladať do binárnych súborov. V jednej analýze sa dá simultánne uchovávať niekoľko konkurenčných modelov a navzájom ich porovnávať na rôznych vstupných dátach. Používateľ môže charakteristiky modelov skúmať aj vizuálne pomocou dvoj a trojrozmerných vizualizácií. Doplnené dáta ako aj parametre zvolených modelov môže vyexportovať do súboru vo formáte xls alebo csv.

Login:
Heslo:
Registrácia | Zabudol som heslo
 

Registrácia umožňuje oprávneným používateľom služieb Dátového centra pre výskum a vývoj získať licenciu na používanie softvéru Logit. Oprávnenými používateľmi služieb Dátového centra sú pracovníci výskumu a vývoja na verejných vysokých školách a inštitútoch Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike a títo pracovníci sú oprávnení využívať softvér Logit pre svoju výskumnú a vývojovú činnosť.


Vyplnením a zaslaním registračného formulára je administrátorovi odoslaná žiadosť o vydanie licencie. Po schválení a vydaní licencie administrátor aktivuje prístupové kódy používateľa (Login a Heslo), ktoré vyplnil v registračnom formulári.


Po zadaní prístupových kódov a prihlásení používateľ získa prístup k aktuálnej verzii softvéru Logit a k dokumentácii.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ